תנאי השימוש באתר

 1. תנאי שימוש – כללי
  1. אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") מופעל על-ידי טקסאון בע"מ (להלן: "מפעילת האתר" או "המפעילה"). ניתן לפנות אל המפעילה לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.
  2. עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכנים מעידה על הסכמתכם ואישורכם את האמור בתנאי שימוש אלו במלואו. אם אינכם מסכימים עם אחת מתניות ההסכם, אין לכם רשות לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.
  3. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעילה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
 2. שינויים ועדכונים
  1. המפעילה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו), וללא הודעה מראש.
  2. המפעילה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.
 3. בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

  "תקנון" או "תנאי שימוש" – הסכם זה שבין הגולש לבין המפעילה וכן מדיניות הפרטיות אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה. "תכנים"- כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים; "גולש" - כל אדם אשר נרשם לאתר לצורך בדיקה וקבלת החזר מס;

 4. השימוש באתר
  1. השימוש באתר נועד אך ורק לשימוש אישי לצורך קבלת שירותים מהמפעילה בקשר עם קבלת החזרי מס.
  2. השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, מעת לעת וללא הודעה מראש.
  3. השימוש באתר זה מותר אך ורק לגולשים שהינם בגירים על פי חוק, בעלי כשרות משפטית בעלי אזרחות ישראלית המתגוררים בישראל באופן קבע בשנה הקודמת לרישום לאתר ובעל תעודת זהות תקפה, בעל חשבון בנק בתאגיד בנקאי ישראלי.
  4. ככל שהגולש הורשע בעבר ו/או מתנהלת לגביו חקירה בקשר לעבירה פלילית הקשורה לשירות אשר המפעילה מעניקה ו/או הקשור אליו בדרך כלשהי ו/או כל דיוני שומה וכדומה הגולש נדרש להודיע זאת מראש והשימוש בשירותי המפעילה מותנה באישור מראש ובכתב של המפעילה.
  5. בעת רישום לאתר ו/או מילוי טופס, מסכים הגולש כי כל הפרטים שימסור מרצון למפעילה ישמשו , בין היתר, לצורך בדיקת וקבלת החזרי מס .
  6. מובהר, כי ניתוח המידע ייעשה באמצעות תוכנה שפיתחה המפעילה. יודגש כי בכל מקרה בין אם ניתוח המידע ייעשה על ידי תוכנה ובין אם על ידי אדם, הוא יהיה בהתאם לדיני מדינת ישראל ופקודת מס הכנסה, מס שבח וכן כל חוק או פקודה רלוונטיים.
  7. ככל שבעקבות פעולות התוכנה יבקש הגולש ליצור קשר עם אחד מעובדי החברה יובהר, כי עובדי החברה אשר הינם בעלי רישיון יציגו עצמם ככאלו.
  8. ידוע לגולש כי אין המפעילה מתחייבת לתוצאות כלשהן מהרשמה לשירותי האתר, לרבות קבלת החזר מס בפועל, אשר ניתן בהתאם לכל דין רלוונטי.
  9. המפעילה לא תהיה אחראית לשגיאות ו/או אי דיוקים בניתוח ו/או בעיבוד המידע שמעלה הגולש לאתר ו/או בכל מקרה בו הגולש פעל במקביל בעצמו /או באמצעות גוף אחר מטעמו אל מול רשות המיסים. הגולש מתחייב להעביר לידי המפעילה כל מסמך ו/או התכתבות שתתקבל מרשות המיסים ו/או כל רשות אחרת בקשר לפעולותיו שלא באמצעות המפעילה.
  10. בכל מקרה הגולש הוא האחראי להעלאת נתוני הבסיס המדויקים אשר על בסיסם ייערך החישוב. בנוסף ייתכן שיהיו טעויות בניתוח שמקורן בגולש כגון טעות הקלדה ו/או העלאת חומרים באופן שגוי או לשדה שאינו נכון, הגולש לבדו יהיה אחראי לתוצאות הנובעות מטעויות אלו.
  11. על הלקוח חלה האחריות לעדכן בטופס השנתי שהמפעילה תשלח על שינוי בסטטוס אישי או כל שינוי אחר בפרטים אישיים אשר יכול וישפיע על חישוב החזר המס או העברתו (כגון שינוי פרטי חשבון בנק).
  12. גולש שבחר לבדוק רטרואקטיבית החזר ולמרות שאישר כי העביר את כל המסמכים הנדרשים לא העבירם ו/או העביר מסמכים שגויים ולא השלימם ו/או צרף מסמכים שאינם רלוונטיים , בקשתו לא תיבדק ולא יהיו לו כל טענות בגין אי ביצוע הבדיקה.
  13. בכל מקרה, המפעילה לא יכולה לסייע ללקוח בקבלת מסמכים מרשות המיסים למעט סיוע בהשגת טופס 106.
  14. המפעילה לא תהיה אחראית למועד השבת סכום המס בפועל וכן במידה ופרטי החשבון שנמסרו לצורך השבת הכספים לא יהיו מעודכנים ונכונים.
  15. יודגש, כי המפעילה אינה מעניקה ייעוץ מקצועי ו/או משפטי על כל המשתמע מכך.
  16. הגולש מצהיר כי מי שייצג אותו ויהיה מיופה כוחו לצורך ייצוג בפני רשויות המס הינו חולין קזצקר רואי חשבון: רו"ח גנאדי חולין מ.ר 500125068 ורו"ח מיכאל קזצקר מ.ר 500124806 לצורך כך יידרש הגולש לחתום על יפוי כח ספציפי לטובת הפעילות אל מול רשויות המס.
  17. המפעילה תשתדל כי בתוך 3 ימי עסקים מרגע אישור ושליחת כל המסמכים והמידע הרלוונטיים בצורה תקינה, תישלח לגולש תשובה על גובה ההחזר.
  18. מרגע שהגולש חתם על הדוח, המפעילה מתחייבת להגיש את הדו"ח החתום לרשות המיסים בתוך 7 ימי עסקים.
  19. בעצם הגלישה לאתר וההרשמה לו מסכים הגולש כי המפעילה תעשה שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידי הגולש, בין היתר, אך לא רק, לצרכי משלוח עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו"ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק, הודעות SMS, MMS, WAP, דואר אלקטרוני וכו').
  20. בנוסף מאשר הגולש למפעילה לשלוח לו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על פי שיקולה הבלעדי, תזכורות להעברת מסמכים וחתימתם במייל, בהודעת טקסט ו/או מייל ו/או שיחה מהמוקד. במידה והגולש לא משיב ולא מעביר מסמכים עד למועד בו יחלוף הזמן שבו ניתן להגיש את ההחזר לאותה שנת מס, בהתאם להנחיות רשות המיסים, הגולש יישא בכל האחריות ולא יושב לו כספו.
  21. הגולש מסכים כי המפעילה תעביר אליו מידע שיווקי, דברי פרסומת וכדומה. הגולש מאשר כי הסכמה לתנאי השימוש באתר מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת, כמו גם הסכמה זהה לפי חוק הגנת הפרטיות.
  22. בכל עת יכול הגולש לפנות למפעילה בכתב לכתובת הדוא"ל: [email protected] בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר - יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
  23. המפעילה רשאית לעבד ולעשות כל שימוש במידע שנמסר על ידי הגולש לצורך ביצוע פעילותה ובדיקת זכאות הגולש להחזר מס. הגולש מסכים, כי תוצרי מידע אלו עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים ונוספים אשר ייתכן ולגולש יהיה בהם ענין או צורך, והכל בכפוף לזכויותיו של הגולש. בכל כניסה לאתר הלקוח יקבל קוד כניסה לנייד ב SMS או באמצעות מייל איתו ייכנס למערכת.
  24. המידע המפורסם באתר אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא.
 5. סריקת רובוטים (ROBOTS)

  סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

 6. קניין רוחני
  1. למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעילה. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות שהיא.
  2. נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.
  3. חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.
  4. חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.
  5. כל פלט ו/או קלט שייווצרו כתוצאה ממתן השירות יהיו שייכים למפעילה והגולש רשאי לעשות בהם שימוש אישי בלבד.
 7. קישורים ואתרים של צדדים שלישיים
  1. באתר עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים כגון פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שהגולש בוחר ללחוץ על הקישור לאתרים צדדי ג' הוא מכפיף עצמו לתנאי השימוש והפרטיות של אותו אתר /יישום/ של צד ג'. מובהר כי המפעילה לא תהיה אחראית מכל מין וסוג לפעילות או מדיניות אותם אתרי צד ג' והגולש נושא בכל האחריות כתוצאה מכך.
  2. יודגש, כי הקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד, וכמו שהם. אין למפעילה כל אחריות לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעילה כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעילה.
  3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תקנון זה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והת כנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 8. אבטחה
  1. המפעילה נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעילה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.
  2. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.
 9. אחריות

  הגולש מצהיר, מאשר ומסכים להוראות הסעיפים הבאים:

  1. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש אלה, על כל סעיפיהם.
  2. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש אלה, על כל סעיפיהם.
  3. המפעילה לא תישא בשום אחריות בשום מקרה כלפי הגולש ו/או מי מטעמו בגין פעולה, התרשלות, נזק (ישיר או עקיף) מכל מין ו/או סוג וכן בגין אובדן מסחרי או אחר בקשר עם השימוש באתר ו/או במי מהשירותים אותו מעניקה המפעילה.
  4. בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.3 לעיל חבותה המקסימלית של המפעילה לא תעלה על סך הסכום המקסימלי שהמפעילה קיבלה מהגולש ובכל מקרה עד תקרה של 90 שקלים בלבדהמפעילה לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.
  5. הגם שהמפעילה פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעילה בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
  6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל המשתמש מתחייב כי לא ישלח לצד ג' דרך האתר כל חומר בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או המפר זכות של מאן דהוא ו/או בעל אופי מיני או פורנוגרפי ו/או תוכן שפרסומו אסור על פי הוראות כל דין ו/או כל תוכן טורדני, פוגעני, מאיים או גזעני ו/או כל מידע שיש בו כדי להטעות צד ג' כלשהו ו/או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או כל תכנת מחשב, יישום או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תכנת ריגול מכל סוג.
  7. הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
  8. הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעילה.
  9. המפעילה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעילה.
  10. המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעילה.
  11. אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
  12. הגולש מצהיר כי ידוע לך כי הגלישה לאתר תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעילה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו. לפיכך, לא תהיה רשאי להעלות כלפי המפעילה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעילה.
  13. הגולש יפצה שפה את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
  14. האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעילה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
 10. פרטיות
  1. מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא הודעה מראש.
  2. כל הנתונים שיימסרו על ידי הגולש תוך ולצורך השימוש באתר, לרבות פרטים אישיים, הכנסות וכן כל פרט רלוונטי אחר נמסרים מרצון ובהסכמה לצורך קבלת שירות מהמפעילה. הגולש מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של המפעילה ו/או מי מטעמו ו/או עבורו.
  3. המפעילה עשויה להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ומאפיינות מידע על הפעילות באתר ועל נתוניך הכלכליים ומנתחות אותה לצורך ייעול והתאמת השירות אשר ניתן על ידה עבור הגולש.
  4. המפעילה נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות לצורך הפעלת האתר ולצורך תפעולו השוטף, וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות הגולש ואופן השימוש באתר ובין היתר אך לא רק, פעולות שנעשו, העדפות, התאמה ומיקוד פרסומות ותכנים שיווקיים קשורים זאת בהתאם למידע שנאסף ומעובד על הגולש, בין היתר, לצורך הצלבה ובדיקה של נתונים אלו אל מול שירותים נוספים הניתנים על ידי המפעילה.
  5. מודגש, כי המפעילה עשויה להשתמש ב Cookies, סטטיסטיקות ופרסום שמקורם בצד ג' בהתאם לתנאי הפרטיות והשימוש של אותם צדדי ג' לצורך אפיון וניטור וזיהוי דפוסי שימוש. זאת, ככל שהגולש אישור זאת בדרך ו/או צורה כל שהי, לרבות שימוש בכתובת IP, וכדומה. באפשרות הגולש לעדכן ולשנות את ההגדרות במכשירים בהם הוא עושה שימוש לצורך גלישה ושימוש בשירותי המפעילה. יודגש, כי במידה ושינויים כאלו ייעשו ייתכן שחלק מהשירותים, כולם או חלקם לא יעבדו כראוי. שינוי הגדרות המכשיר הינו באחריות הגולש בלבד. הגולש יכול להסיר עצמו משימוש בשירותי צדדי ג'.
  6. הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו, כמו גם לשימוש בכל הטכנולוגיות הקיימות כיום וטכנולוגיות דומות לשימושים זהים או דומים שיהיו קיימות בעתיד.
 11. אתרי צד שלישי ומשואות רשת
  1. במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.
  2. מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעילה או לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעילה, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעילה או לאתר כל אחריות.
 12. סליקה
  1. במסגרת פעולתו התקינה של האתר לאפשר לגולשים לרכוש שירותים שונים, יופנה הגולש במהלך תהליך סגירת הזמנה ותשלום בגינה, אל אתר/ים של צד/צדדים שלישיים (להלן: "ספקי הסליקה"), ביתר פירוט, במסגרת האתר יושתל IFRAME של חברת טרנזילה אשר היא הסולק עבור המפעילה. בהתאם להצהרתה ולפרטים שנמסרו חברת טרנזילה דואגת לאבטחה הגבוהה ביותר שיש ועל פי כל תקן רלוונטי נדרש.
  2. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהגולש הועבר אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה.
  3. הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, ובנוסף כי הוא מסכים כי אותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו את הסליקה.
  4. לצורך ביצוע הסליקה, יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים שלו ושל בעל הכרטיס. פרטים אלה נדרשים על-ידי חברות האשראי ולפי כל דין. פרטים אלה לצד פרטי העסקה נשמרים על-ידי המפעילה בהתאם לחובותיה לפי כל דין. משך זמן שמירת הארכיב על-ידי המפעילה, או מי מטעמה, יהיה לפי ובהתאם להוראות כל דין.
  5. יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג' כלשהו.
 13. מדיניות ביטולי עסקאות
  1. ככלל, מנוי רשום יכול לבטל את המינוי בכל רגע נתון לפי התנאים המפורטים להלן.
  2. מנוי שבחר לבצע בדיקה רטרואקטיבית להחזר ושילם את הסכום, וביטל את המנוי מכל סיבה שהיא, תישמר לו הזכאות לבדיקת החזר באותה שנה עם חזרת המנוי לפעילות ועד לתום הזכאות לבדיקת החזר על פי הנחיות רשות המיסים לאותה שנה.
  3. לקוח שבחר ושילם עבור בדיקה רטרואקטיבית ולא העביר מסמכים ו/או לא השלים את ההליך תישאר לו אפשרות להשלים את ההליך ולקבל החזר לאותה שנה עד למועד בו תהפוך לפי הנחיות רשות המיסים לסגורה.
  4. מדיניות המוצרים ביטולי עסקאות תהיה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 בגרסתו המעודכנת ביום בו שילם הגולש בגין השירותים השונים אותם רכש דרך האתר.
 14. כללי
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
  2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
  3. למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.
  4. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
  5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  6. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.
  7. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת [email protected] המפעילה תעשה מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.